Stappenplan bouwen of verbouwen

Bouwen, verbouwen of uitbreiden van een woning of bedrijfsgebouw is iets wat je niet elke dag doet. Bij de voorbereiding en uitvoering van de uitbreiding en/of verbouwing komt natuurlijk behoorlijk wat kijken. Er zijn waarschijnlijk veel vragen waar nu nog geen antwoord op is. Hoe vraag ik een vergunning aan? Wat mag ik bouwen volgens het bestemmingsplan? Wat kan ik bouwen voor mijn budget? Al deze vragen gelijk beantwoorden kan natuurlijk niet.
Koenen ontwerp + bouwzaken begeleidt u vanaf ontwerp tot en met realisatie en helpt u bij het beantwoorden van alle vragen tijdens het bouwproces. Alle fasen die tijdens de voorbereiding en uitvoering van een bouwproject aan bod kunnen komen worden hieronder in een stappenplan kort en bondig beschreven.

1. vrijblijvend en oriënterend gesprek

Vooraf aan iedere opdracht is er een vrijblijvend gesprek waarin de wensen en eisen worden besproken. Zoals bijvoorbeeld ruimtelijke wensen, budget en architectonische voorkeur. Deze wensen en eisen dienen als uitgangspunt voor een offerte. In deze offerte worden alle gewenste en noodzakelijke werkzaamheden benoemd. Na opdracht zal gestart worden met de volgende fase.

2. inventarisatie en voorbereiding

Om tot een goed plan te komen is een goede voorbereiding noodzakelijk. In deze fase worden de randvoorwaarden waarbinnen een plan of project kan worden ontwikkeld duidelijk gemaakt. Wat zijn de ruimtelijke mogelijkheden of beperkingen? Wat kan er binnen het bestemmingsplan? Is het mogelijk vergunningsvrij te bouwen? Alle randvoorwaarden worden geïnventariseerd om antwoord te geven op deze en andere vragen.
In een aantal gevallen is er sprake van een uitbreiding of verbouwing van de woning of bedrijfsgebouw. Dan is het noodzakelijke de bestaande toestand vast te leggen op tekening. De maatvoering wordt in het werk gemeten en gecontroleerd en de plattegronden, gevel aanzichten en doorsneden van de bestaande toestand worden getekend. Deze tekening dient als uitgangspunt voor de uitwerking van het ontwerp en bouwtekening en is noodzakelijk bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

3. ontwerpfase

Alle randvoorwaarden en ideeën dienen als uitgangspunt voor het realiseren van het ontwerp. Aan de hand van een schetsontwerp wordt de ruimtelijke en functionele indeling van de nieuwbouw of verbouwing weergegeven. Dit schets- of voorlopig ontwerp wordt besproken en indien nodig getoetst aan het budget. Met dit ontwerp kan eventueel ook vooroverleg met een gemeente plaats vinden.

Na het vaststellen van het voorlopig ontwerp wordt het plan uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Hiervoor wordt het ontwerp verder bouwkundig gedetailleerd en plattegronden, gevels en doorsneden worden getekend. Het materiaal en kleurgebruik wordt bepaald. Eventueel zullen de gegevens van externe adviseurs, zoals constructeur, installatie adviseur en bouwfysicus, noodzakelijk zijn om het plan verder technisch uit werken. Het definitief ontwerp wordt besproken en waar nodig bijgesteld.

4. vergunning en bouwvoorbereiding

Indien een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) noodzakelijk is, zal het definitief ontwerp worden aangevuld met de noodzakelijke indieningsvereisten zoals details, bouwbesluit-berekeningen en gegevens van externe adviseurs. Met deze gegevens zal de vergunnings-aanvraag bij de gemeente worden verzorgt.
Gedurende deze aanvraag periode kan het het definitief ontwerp verder aangevuld worden met bouwkundige en technische details en eventueel kozijntekeningen tot bouwvoorbereidingstekeningen ten behoeve van de prijsvorming. Voor de aanbesteding/prijsvorming en uitvoering van het werk wordt er een technische omschrijving of bestek geschreven.

5. prijsvorming of aanbesteding

Nadat de omgevingsvergunning is afgegeven kan er gestart worden met de realisatie van de nieuw- of verbouw. Hiervoor kan het bouwplan worden aanbesteed of er kan een prijs worden opgevraagd bij verschillende aannemers. De bouwvoorbereidingstekeningen, technische omschrijving of bestek en aanvullende stukken, dienen als voorwaarden voor de prijsaanbieding. Zo baseert iedere aannemer zijn prijs op basis van de zelfde gegevens. De prijzen of offertes van de aannemers worden beoordeeld en er wordt een keuze gemaakt. De afspraken tussen u en de aannemer worden vastgelegd en er kan gestart worden met de bouw.

6. uitvoeringsfase en oplevering

Afhankelijk van de omvang en aard van een project kan het nodig zijn om de bouw te begeleiden en te controleren. Er worden bouwvergaderingen of werkbesprekingen gehouden waarin de stand van het werk en de planning met de aannemer wordt besproken. Meer- en minderwerken worden beoordeeld en de uitvoering wordt gecontroleerd op bouwkundige en architectonische uitgangspunten. Mogelijk kunnen er uitvoerings- of werktekeningen noodzakelijk zijn. Wanneer deze tekeningen in opdracht van de aannemer door derden worden gemaakt zullen ze gecontroleerd worden op de bouwkundige en architectonische uitgangspunten.

Na het gereedkomen van de bouw wordt het werk opgeleverd. Samen met de aannemer wordt het werk beoordeeld en eventuele tekortkomingen geconstateerd. Afspraken die voortkomen uit de oplevering worden vastgelegd in een opleveringsrapport.

En dan kan de woning of het bedrijfsgebouw in gebruik worden genomen.